Regulamin programu „Program Poleceń”

Regulamin programu „Program Poleceń”

intive Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

 

Dział I.

Przepisy wstępne

 

§ 1. Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) określenia oznaczają:

 

1/ Program – organizowany przez Spółkę program promocyjny pod nazwą „Program Poleceń”;

2/ Spółka – intive S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy Placu Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000652746, NIP: 8513202115, REGON: 366113077.

3/ Rekomendujący – każda osoba fizyczna zgłaszająca daną osobę jako Kandydata, za wyjątkiem osób wchodzących w skład działu HR Spółki, osób zakwalifikowanych w strukturze Spółki jako „management team”, osób zatrudnionych na stanowiskach „Head of verticals”, „Head of service line”, „Head of sales teams”, osób piastujących funkcję Dyrektora lub wyższą w strukturze organizacyjnej Spółki, a także osób podejmujących ostateczną decyzję o zatrudnieniu Kandydata; dana osoba staje się rekomendującym z momentem przesłania Spółce Rekomendacji;

4/ Kandydat – zgłoszona Spółce przez Rekomendującego osoba fizyczna spełniająca wymagania postawione przez Spółkę dla stanowiska w danym dziale Spółki na które prowadzona jest rekrutacja, przy czym za Kandydata nie uznaje się osoby należącej do co najmniej jednej z następujących kategorii:

a/ byli i obecni pracownicy lub współpracownicy: i) Spółki lub ii) podmiotu pośrednio bądź bezpośrednio powiązanego z nią kapitałowo, chyba że odpowiednio Spółka lub wspomniany podmiot, nie nawiązały z tymi osobami żadnego kontaktu przez okres co najmniej osiemnastu miesięcy;

b/ osoby biorące udział w prowadzonych przez Spółkę programach związanych z zatrudnieniem (jak np. program Patronage);

c/ osoby, które Spółka posiada już w swojej bazie danych, w tym w szczególności osoby, które zostały przedstawione Spółce jako potencjalni pracownicy lub współpracownicy wcześniej niż zrobił to Rekomendujący (np. zgłosili się samodzielnie, zostali zgłoszeni przez agencję rekrutacyjną), chyba, że Spółka nie nawiązała z tymi osobami żadnego kontaktu przez okres co najmniej osiemnastu miesięcy;

d/ osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów rekrutacji;

e/ osoby, które mają mniej niż dwanaście miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku tożsamym lub zbliżonym do tego, do pracy na którym osoba ta została zgłoszona przez Rekomendującego;

5/ Rekomendacja – oświadczenie wiedzy skierowane przez Rekomendującego do Spółki za pośrednictwem kanału komunikacji określonego niniejszym Regulaminem, którego treść i formę określają dalsze postanowienia Regulaminu;

6/ Formularz – interaktywny formularz udostępniony przez Spółkę na stronie internetowej www.intive.com służący do przekazywania Spółce Rekomendacji;

 

7/ Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1)

 

 

§ 2. Przedmiot regulacji

 

1. Regulamin określa zasady na jakich Rekomendujący mogą uczestniczyć w Programie oraz warunki wynagradzania Rekomendujących, których Rekomendacje doprowadziły do zatrudnienia przez Spółkę zgłoszonych przez nich Kandydatów.

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Rekomendujący mogą przesyłać do Spółki Rekomendacje, w których polecają Spółce Kandydatów na pracowników lub współpracowników Spółki.

3. Spółka weryfikuje otrzymane Rekomendacje, po ich przesłaniu przez Rekomendujących. Spółka w szczególności odrzuca Rekomendacje, w których osoby rekomendowane nie kwalifikują się jako Kandydaci w rozumieniu § 1 pkt. 4 Regulaminu oraz Rekomendacje, w których Kandydat lub Rekomendujący nie wyrażą zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do uczestniczenia w Programie.

4. W przypadku zatrudnienia Kandydata przez Spółkę, Rekomendującemu przysługuje z tego tytułu świadczenie finansowe, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

§ 3. Rekomendacja Kandydata

 

1. Przystąpienie do Programu odbywa się poprzez przesłanie Spółce Rekomendacji za pośrednictwem Formularza, zawierającego następujące dane: 

1/ imię, nazwisko,adres e-mail, numer telefonu Rekomendującego;

2/ imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, CV Kandydata

3/ opcjonalnie stanowisko, na które rekomendowany jest Kandydat.

2. W zakresie Danych Osobowych Kandydata, przesłanie Formularza zgodnie z ust. 1 oznacza złożenie przez Rekomendującego oświadczenia, że:

1/ uzyskał od Kandydata zgodę na udostępnienie intive Spółka Akcyjna Danych Osobowych Kandydata i przetwarzanie przez intive Spółka Akcyjna Danych osobowych Kandydata podanych w Formularzu i załączonych do niego dokumentach dla celów udziału w „Programie Poleceń”;

2/ Kandydat przyjął do wiadomości oraz, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuję w całości treść niniejszego Regulaminu („Regulamin programu „Program Poleceń”);

3/ Kandydat przyjął do wiadomości oraz, że zapoznał się i zrozumiał treść udostępnionej mu Informacji w zakresie przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby udziału w „Programie Poleceń” realizowanego przez intive Spółka Akcyjna stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

4/ Kandydat wyraził zgodę dobrowolnie;

5/ Dane Osobowe Kandydata są prawidłowe i aktualne;

6/ jest świadomy, że ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Danych Osobowych Kandydata oraz jest świadomy konsekwencji nieuprawnionego przekazywania tych danych osobowych.

3. W zakresie Danych Osobowych Rekomendującego, przesyłając Formularz zgodnie z ust. 1 Rekomendujący oświadcza, że:

1/ przyjmuje do wiadomości, zapoznał się, zrozumiał i akceptuję w całości treść niniejszego Regulaminu („Regulamin programu „Program Poleceń”);

2/ przyjmuje do wiadomości, zapoznał się i zrozumiał, treść „Informacji w zakresie przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby udziału w „Programie Poleceń” realizowanego przez intive Spółka Akcyjna (Załącznik nr 3);

3/ wyraża zgodę na przetwarzanie przez intive Spółka Akcyjna swoich Danych Osobowych podanych w Formularzu dla celów udziału w „Programie Poleceń” ;

4/ swoje oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody podaje dobrowolnie oraz stanowią one konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli.

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rekomendującego jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Programie.

5. Kompletny wykaz stanowisk, na które aktualnie prowadzona jest przez Spółkę rekrutacja udostępniany jest na stronie internetowej Spółki www.intive.com.

6. Spółka informuje Rekomendującego o zakwalifikowaniu Rekomendacji od Programu w formie wiadomości e-mail, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Rekomendacji.  W tym samym terminie Spółka informuje Rekomendującego o niezakwalifikowaniu danego zgłoszenia do Programu.

7. Po udzieleniu Rekomendującemu informacji, o której mowa w ust. 6, Spółka kontaktuje się z Kandydatem we własnym zakresie.

 

 

§ 4.  Świadczenia finansowe dla uczestników Programu

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rekomendujący będzie uprawniony do uzyskania świadczenia finansowego z tytułu udziału w Programie, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1/ prześle Rekomendację spełniającą wymagania określone w § 3 ust. 1;

2/ Rekomendacja dotyczyć będzie osoby, która spełnia wymagania uznania za Kandydata zgodnie z § 1 pkt 4 w dacie przesyłania Rekomendacji;

3/ Spółka zatrudni Kandydata objętego Rekomendacją przez co należy rozumieć zawarcie z nim umowy o pracę, jak również rozpoczęcie współpracy w oparciu o umowę gospodarczą (B2B) lub inną umowę cywilnoprawną w przedmiocie świadczenia usług;

4/ współpraca Spółki z Kandydatem podjęta na podstawie umowy, o której mowa w pkt 3 powyżej, będzie kontynuowana przez okres powyżej trzech miesięcy od momentu rozpoczęcia świadczenia przez tego Kandydata pracy lub usług na rzecz Spółki, pod warunkiem, że przed upływem tego terminu nie zacznie biec okres wypowiedzenia zawartej z Kandydatem umowy stanowiącej podstawę świadczenia przez niego pracy lub usług lub nie zostanie zawarte porozumienie w przedmiocie rozwiązania tejże umowy;

5/ wypłata świadczenia finansowego z tytułu udziału w Programie nie będzie wiązała się koniecznością uzyskania przez Spółkę ani przez Rekomendującego żadnych dodatkowych pozwoleń lub wydania innych decyzji administracyjnych.

2. W przypadku, gdy Rekomendujący nie jest zatrudniony w Spółce w oparciu o umowę o pracę, dodatkowymi warunkami nabycia uprawnienia do uzyskania świadczenia finansowego z tytułu udziału w Programie (poza warunkami określonymi w ust. 1) są:

1/ przekazanie Spółce danych osobowych Rekomendującego niezbędnych do wykonania przez Spółkę obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych poprzez wypełnienie kwestionariusza osobowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, o ile Spółka nie posiada tych danych Rekomendującego z innego źródła, oraz

2/ zawarcie przez Rekomendującego ze Spółką umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

W dokumentach, o których mowa w pkt 1 i2 powyżej Rekomendujący będzie określany jako Zleceniobiorca, zaś Spółka jako Zleceniodawca.

3. Zatrudnienie Kandydata lub zawarcie umowy o świadczenie usług z Kandydatem uznaję się za dokonane w następstwie dotyczącej go Rekomendacji, gdy Spółka zawrze z nim stosowną umowę w okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia przesłania Rekomendacji. W przypadku zatrudnienia Kandydata lub zawarcia z nim umowy o świadczenie usług po okresie 6 (sześciu) miesięcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Rekomendującemu nie przysługuje żadne świadczenie finansowe na podstawie niniejszego Regulaminu. Świadczenie finansowe nie przysługuje także w przypadku, gdy Rekomendujący wycofa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, w dowolnym momencie przed mającą nastąpić zgodnie z Regulaminem wypłatą tego świadczenia .

4. W przypadku, gdy dana osoba została zgłoszona jako Kandydat przez dwóch lub więcej Rekomendujących, do świadczenia finansowego uprawniony jest wyłącznie ten Rekomendujący, który zgłosił Rekomendację jako pierwszy.

5. Wysokość kwoty bazowej świadczenia należnego Rekomendującemu zależy od poziomu stanowiska, na którym zgłoszony prze niego Kandydat został zatrudniony, niezależnie od poziomu stanowiska, na które zgłoszona została Rekomendacja. Poziom stanowiska określa się zgodnie z przyjętą w Spółce hierarchią stanowisk. Na żądanie Rekomendującego Dział Rekrutacji Spółki udziela mu informacji o poziomie stanowiska, które zostało zaoferowane Kandydatowi. Zależność wysokości świadczenia finansowego przysługującego Rekomendującemu od poziomu stanowiska zaoferowanego Kandydatowi przedstawiona jest w poniższej Tabeli:

 

 

Poziom albo rodzaj stanowiska

Rekomendujący zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

 

Pozostali Rekomendujący

 

Kwota brutto[1] PLN

Kwota Netto PLN

Kwota netto[2] PLN

1

2153

1500

1500

2

3588

2500

2500

3

5023

3500

3500

4

6458

4500

4500

5

10046

7000

7000

Project Manager, Line Manager, Scrum Master, Product Owner

5741

4000

4000

inne stanowiska działu produkcji nie przypisane do konkretnego poziomu

2153

1500

1500

Stanowiska Administracyjne i Sprzedażowe

1435

1000

1000

 

6. Postanowienia ust. 5 stosuję się odpowiednio w przypadku, gdy Kandydat ma zostać zatrudniony w oparciu o umowę gospodarczą lub inną umowę cywilną.

7. Świadczenie finansowe zostanie wypłacone Rekomendującemu uprawnionemu do jego otrzymania zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 4 paragrafu.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wysokość świadczenia finansowego wskazana w tabeli w ust. 5 może ulec zmianie za łączną zgodą wyrażoną przez osoby pełniące funkcję SVP HR oraz SVP działu, do którego dana osoba ma zostać zrekrutowana.

 

§ 5. Przepisy końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 14.05.2018 r. i podlega podaniu do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki www.intive.com oraz w wewnętrznym systemie informatycznym Spółki.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, jak również jego uchylenie, są dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia Spółki podlegającego podaniu do wiadomości w taki sposób jak niniejszy Regulamin (ust.2) i wchodzi w życie w terminie określonym w tym oświadczeniu, nie wcześniej niż po podaniu do wiadomości w sposób określony w ust. 2.

4. Spółka może w każdym czasie zakończyć obowiązywanie Programu. Zakończenie Programu przez oświadczenie, które podlega podaniu do wiadomości w trybie ust.2, następuje w terminie wskazanym w oświadczeniu, nie wcześniej niż z dniem podania do wiadomości. W razie braku odmiennego oświadczenia Spółki uchylenie Regulaminu w całości oznacza zakończenie Programu.

5. Rekomendacje przesłane Spółce przed dniem zmiany lub uchylenia Regulaminu bądź przed zakończeniem obowiązywania Programu podlegają rozpoznaniu na dotychczasowych warunkach.

 

 

 

Załączniki :

1/ kwestionariusz osobowy

2/ umowa

3/ Informacje w zakresie przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby udziału w „Programie Poleceń”

 

Za Spółkę:

 

 

 

 

…………………………………………..                                 

Ludovic Gaude – Prezes zarządu

 

 

 

………………………………………….

Sławomir Kupczyk – Członek zarządu


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Program Poleceń”

 

Oświadczenie Zleceniobiorcy

 

Dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień ...........................................

Proszę wpisać N/D przy pytaniach, które Pani/Pana nie dotyczą

 

I. Dane osobowe

 

Nazwisko i imię (imiona)

 

 

 

Nazwisko rodowe

 

 

 

Data urodzenia

 

 

 

Obywatelstwo

`

 

 

PESEL

 

 

 

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu (gdy brak PESEL)

 

 

 

Pełny adres zameldowania: (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)

 

 

 

Pełny adres zamieszkania: (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)

 

 

 

Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)

 

 

 

e-mail

 

 

 

numer telefonu

 

 

 

Nr rachunku konta bankowego i dane do przelewu

 

 

 

Nazwa i pełny adres Urzędu Skarbowego

 

 

 

Oddział NFZ

 

 

II. Oświadczenia zleceniobiorcy

 

Oświadczam, że w przeliczeniu na okres miesiąca osiągam wynagrodzenie, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu:

 1. umowy o pracę oraz/lub
 2. umowy zlecenia,

które to wynagrodzenie łącznie jest wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu określonemu w odrębnych przepisach (wpisać TAK lub NIE)

 

 

 

Oświadczam, że pobieram emeryturę / rentę osobistą/ rentę rodzinną. Jeżeli tak, proszę podać:

- rodzaj świadczenia

- nazwa i adres oddziału ZUS / biura, który przyznał emeryturę / rentę

- rodzaj i numer emerytury / renty,

- okres, na który renta została orzeczona

W przypadku posiadania w/w uprawnień proszę dostarczyć kopię orzeczenia

 

 

 

Grupa / stopień niepełnosprawności
(Jeżeli „TAK”, proszę dostarczyć kopię orzeczenia)

 

 

 

Oświadczam, że przebywam na urlopie wychowawczym / macierzyńskim / rodzicielskim / bezpłatnym (wpisać TAK – jakim? lub NIE)

 

 

 

Urlop wychowawczy / macierzyński / rodzicielski / bezpłatny trwa od… do… (jaki)

 

 

 

Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam preferencyjne składki od obniżonej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia - tzw. mały ZUS. (wpisać TAK lub NIE)

 

 

 

Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam standardowe składki od podstawy wynoszącej co najmniej 60% prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej (wpisać TAK lub NIE)

 

 

 

Nazwa, adres i NIP prowadzonej działalności gospodarczej (link do CEIDG):

 

 

 

Oświadczam, że czynności będące przedmiotem zawieranej umowy zlecenia, dotyczą przedmiotu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (wpisać TAK lub NIE)

 

 

 

Oświadczam, że działalność gospodarcza, którą prowadzę jest zawieszona do dnia:

 

 

 

Oświadczam, że jestem uczniem/studentem* i nie ukończyłam/em 26 lat (wpisać TAK lub NIE) Jeśli „TAK” proszę dostarczyć kopię legitymacji szkolnej/studenckiej

 

 

 

Nazwa szkoły / uczelni

 

 

 

Oświadczam, że jestem:

- studentem studiów licencjackich (tzw. I stopnia)

- studentem studiów magisterskich uzupełniających (tzw. II stopnia)

- studentem jednolitych studiów magisterskich

- studentem studiów podyplomowych

- doktorantem

 

 

 

Oświadczam, że podczas trwanie zawieranej umowy zlecenia został wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej lub egzaminu dyplomowego. Jeżeli tak proszę o wpisanie wyznaczonego terminu obrony pracy. W przypadku wyznaczenia takiego terminu w trakcie trwania umowy zlecenia zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy.

 

 

 

Wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (wpisać TAK lub NIE) – tylko w przypadku umów zleceń z ZUS

 

 

 

Wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym i naliczenie od mojego wynagrodzenia powyższych składek zgodnie z przepisami w tym zakresie (wpisać TAK lub NIE).

 

 

Oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym i ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikłe
z podania nieprawdy.

W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w wyżej wymienionych punktach zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia o powyższym.

W przypadku podania nieprawdziwych informacji (w części II) lub nieprzekazania informacji o zmianie danych, które mają wpływ na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązuję się zwrócić płatnikowi opłacone przez niego do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne, które zgodnie z przepisami są finansowane przez ubezpieczonego oraz zapłacone odsetki od całego powstałego zadłużenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

 

 

 

 

 

............................................................... Data, podpis Zleceniobiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

*Osoba ma statusu ucznia do 31 sierpnia roku, w którym kończy szkołę. Osoba ma status studenta z dniem rozpoczęcia do dnia ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Osoba nie ma statusu studenta w okresie od momentu ukończenia studiów I stopnia do czasu podjęcia studiów II stopnia.

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu programu „Program Poleceń”

 

 

Umowa

Zawarta w dniu _____ pomiędzy:

 

1/ intive S.A z siedzibą w Szczecinie, przy Placu Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000652746, NIP: 851-320-21-15, REGON: 366113077, wartość kapitału zakładowego: 103.088.900,00 PLN, reprezentowaną przez:

_________________________

Zwaną dalej „Zleceniodawcą

 

a

 

2/ Panem/Panią ____________, zam. ____________________________, PESEL _________________,

 

Zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”.

 

§ 1 Przedmiot Umowy

 

1. Na podstawie Umowy Zleceniobiorca zobowiązał się wykonywać usługi marketingowe polegające w szczególności na promowaniu pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy jako pracodawcy branży IT oraz zachęcaniu osób trzecich do aplikowania na wolne stanowiska pracownicze w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy lub rozpoczęcia z nim współpracy w oparciu o umowę gospodarczą (dalej: Usługa).

 

2. Usługa zostanie uznana za wykonaną, gdy osoba albo osoby trzecie zachęcona przez Zleceniodawcę do aplikowania na stanowisko w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy (dalej: Kandydat) zawrą ze Zleceniodawcą umowę o pracę w rozumieniu art. 25 § 1-2 Kodeksu pracy lub rozpoczną z nim współpracę w oparciu o umowę gospodarczą (B2B) lub inną umowę cywilnoprawną.

 

§ 2 Warunki świadczenia Usług

 

Wykonując Usługę Zleceniodawca związany był wytycznymi Zleceniodawcy zawartymi w regulaminie programu „Program Poleceń” (dalej: Regulamin).

 

§ 3 Wynagrodzenie

 

1. Z tytułu wykonania Usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od liczby Kandydatów, którzy zawrą ze Zleceniodawcą umowę zgodnie z § 1 ust.2,   w wysokości _________(____________) brutto za każdego Kandydata. Szczegółowe warunki naliczania wynagrodzenia określa Regulamin.

 

2. W przypadku, gdy współpraca Zleceniodawcy z Kandydatem, podjęta na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, nie będzie kontynuowana po upływie trzech miesięcy od momentu rozpoczęcia świadczenia przez tego Kandydata pracy lub usług albo jeżeli przed upływem tego terminu zacznie biec okres wypowiedzenia zawartej z Kandydatem umowy stanowiącej podstawę świadczenia przez niego pracy lub usług, wynagrodzenie określone w ust. 1 nie przysługuje bez względu na przyczynę nie zawarcia umowy lub zaniechania dalszej współpracy.

 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, kwota wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie płatna w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy: _____________________________________.

4. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie poprawnie sporządzonego rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę po doręczeniu go Zleceniodawcy. Zleceniobiorca winien wystawić i doręczyć rachunek opiewający na wynagrodzenie określone w ust. 1 wraz z podpisaniem niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia rachunku oraz jego doręczenie obciąża Zleceniobiorcę, przy czym, na prośbę Zleceniobiorcy, Zleceniodawca udzieli pomocy przy sporządzeniu rachunku, w szczególności w zakresie prawidłowego wyliczenia kwot danin publicznych. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca udzieli pomocy Zleceniobiorcy w terminie __ dni roboczych od dnia przekazania prośby. Zleceniodawca ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu uzyskania prawidłowo sporządzonego rachunku. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 

5. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy na podstawie niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonywania Umowy, w szczególności Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca zawrze z Kandydatem jakąkolwiek dalszą umowę.

 

6. Umowa uważana jest za wykonaną z dniem zapłaty Wynagrodzenia. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia poczytuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

 

§ 4 Daniny publiczne

 

Z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, pobierane będą przez Zleceniodawcę i odprowadzane do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy Zleceniobiorcy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdy obowiązek ich odprowadzenia będzie wynikał z obowiązujących przepisów.

 

§ 5 Postanowienie końcowe

 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wykonania.

 

2. Strony oświadczają zgodnie i podpisując Umowę potwierdzają, iż Umowa nie stwarza pomiędzy nimi żadnej zależności prawnej lub faktycznej, która nie wynikałaby bezpośrednio z jej postanowień.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu. Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy Zleceniodawca doręczył mu treść Regulaminu oraz, że zapoznał się z nim i akceptuje jego treść.

 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.

 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, jej wypowiedzenie, odstąpienie od niej lub rozwiązanie za porozumieniem Stron mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

W załączeniu:

- wzór rachunku

 

 

Zleceniodawca                                                                               Zleceniobiorca

 

____________________                                                                              ______________________

 

 

 

____________________


 

 

 

 

Szczecin  , dn. ............

                     

intive SPÓŁKA AKCYJNA

 

RACHUNEK DO UMOWY .......................................

 

A. DANE OSOBOWE

 

    1. Nazwisko i Imię:                                      ...........................

    2. Data i miejsce urodzenia:                       ...........................

    3. Nr PESEL:                                                ...........................

    4. Urząd Skarbowy:                                     ...........................

    5. Adres zameldowania:               ...........................

       Kod/Miasto:                                              ...........................

       Województwo:                                          ...........................

       Gmina/Dzielnica:                                     ...........................

       Ulica, dom, lokal:                                     ...........................

 

 

B. KALKULACJA WYNAGRODZENIA

 

1. Kwota brutto:                                              .............................

2. Ubezpieczenia społeczne:                          ............................. (opłacane przez pracownika)   

3. Koszty uzyskania przychodu:                    .............................

4. Podstawa opodatkowania:                         .............................

5.Składka na ubezpieczenie zdrowotne:       .............................

6. Zaliczka na podatek dochodowy:              .............................

7. Kwota do wypłaty:                                     .............................

                                                                 

(słownie: ….......................................................................................................................................)

 

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                  ......................................                                  ......................................

Obliczył                                                        Zatwierdził

 

 

 

C. WYPŁATA na konto bankowe

 

    Bank                                               .........................................

    numer konta bankowego:             .........................................                          

    kwota do wypłaty:                        ......................................... zł

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                        .............................................              

              (podpis Zleceniobiorcy)


Załącznik nr 3 do Regulaminu programu „Program Poleceń”

 

 

Informacje w zakresie przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby udziału w „Programie Poleceń” realizowanego przez intive Spółka Akcyjna

 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w złożonych dokumentach jest intive Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: RODO oraz innych przepisów prawa z tym zakresie.
 3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: dpo@intive.com
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie:
  1. Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO) do celów udziału w „Programie Poleceń”;
  2. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust.1 lit f) RODO) do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Osoba, której Dane Osobowe przetwarza Administrator posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji przy użyciu formularza lub adresu e-mail: consentwithdraw@intive.com.
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane:
  1. W przypadku zgody do celów udziału w „Programie Poleceń” przez okres niezbędny dla zrealizowania praw i obowiązków związanych w uczestnictwem w „Programie Poleceń”;
  2. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres 5 lat od zakończenia okresów wskazanych w lit. a;
 7. Osoba, której Dane Osobowe przetwarza Administrator posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Osobie, której Dane Osobowe przetwarza Administrator przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ani nie wynika z przepisów prawa, jednakże odmowa ich podania oraz brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora oznacza brak możliwości wzięcia udziału w „Programie Poleceń”.
 11. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie:
  1. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty upoważnione na podstawie zawartych przez intive Spółka Akcyjna umów, w szczególności podmioty z tej samej grupy kapitałowej, Klienci Administratora lub podmioty świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Podmioty upoważnione na podstawie zawartych przez intive Spółka Akcyjna umów mogą pochodzić z kraju i zagranicy, również ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej (wobec tego kraju Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych, wobec czego zastosowane zostały standardowe klauzule ochrony Danych Osobowych) oraz Republiki Argentyńskiej (wobec tego kraju Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych). W każdym wypadku przetwarzanie Danych Osobowych będzie następować zgodnie z przepisami prawa i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa”;
  3. Osoby których dane dotyczą, na zgłoszone żądanie.


[1] W przybliżeniu.

[2] Kwota brutto różnić się będzie w zależności od statusu Rekomendującego na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych.