Personal Data Processing for Recruitment

Informacje w zakresie przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez intive Spółka Akcyjna

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w złożonych dokumentach jest intive Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: RODO oraz innych przepisów prawa z tym zakresie.
 3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: dpo@intive.com
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie:
  1. Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO) do celów teraźniejszych rekrutacji;
  2. Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO) do celów przyszłych rekrutacji;
  3. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust.1 lit f) RODO) do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Osoba, której Dane Osobowe przetwarza Administrator posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można zrealizować poprzez formularz lub e-mail: consentwithdraw@intive.com. 
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane:
  1. W przypadku Zgody do celów teraźniejszych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
  2. W przypadku Zgody do celów przyszłych rekrutacji, do czasu prowadzenia przez Administratora rekrutacji pasujących do profilu zawodowego lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych;
  3. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres 3 lat od zakończenia okresów wskazanych w lit. a i b;
 7. Osoba, której Dane Osobowe przetwarza Administrator posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Osobie, której Dane Osobowe przetwarza Administrator przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie:
  1. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  2. podmioty upoważnione na podstawie zawartych przez intive Spółka Akcyjna umów, w szczególności podmioty z tej samej grupy kapitałowej, Klienci Administratora lub podmioty świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Podmioty upoważnione na podstawie zawartych przez intive Spółka Akcyjna umów mogą pochodzić z kraju i zagranicy, również ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej (wobec tego kraju Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych, wobec czego zastosowane zostały standardowe klauzule ochrony Danych Osobowych) oraz Republiki Argentyńskiej (wobec tego kraju Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych). W każdym wypadku przetwarzanie Danych Osobowych będzie następować zgodnie z przepisami prawa i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa”;
  3. Osoby których dane dotyczą, na zgłoszone żądanie.