Information Clause

Information Clause

12.12.2019

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu „Program Poleceń”

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie intive GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce, ul. 1 sierpnia 8, 02-134 Warszawa;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem email dpo@intive.com lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udziału w Programie Poleceń, na podstawie wyrażonej przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  2. udziału Kandydata w rekrutacji na stanowisko w intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. zawarcia i realizacji umowy z Rekomendującym (Zleceniobiorcą), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. obrony przed roszczeniami prawnymi, w tym windykacji; możliwości przetwarzania danych wewnątrz grupy kapitałowej, do wewnętrznych celów (intive GmbH, iNTENCE automotive electronics GmbH, intive Ltd, intive inc. intive SAU) - co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
  1. pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na intive obowiązków;
  3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie intive m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze, spółkom w grupie kapitałowej (intive GmbH, iNTENCE automotive electronics GmbH, intive Ltd, intive inc. intive SAU).
 5. W sytuacjach przewidzianych prawem Pani/Panu przysługuje:

  - prawo dostępu do treści danych;

  - prawo ich sprostowania;

  - prawo usunięcia danych;

  - prawo ograniczenia przetwarzania;

  - prawo do przenoszenia danych;

  - prawo wniesienia sprzeciwu;

  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. W przypadku pozyskania danych Kandydatów informujemy, że Administrator dla powyższych celów gromadzi dane w zakresie:

  - imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, treść CV.

 8. Źródłem pochodzenia danych Kandydata jest Rekomendujący. Rekomendujący niniejszym zobowiązuje się do przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO Kandydatowi.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 10. Dane osobowe w zależności od celu będą przechowywane:

  - przez czas trwania współpracy a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń;

  - dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z przepisami prawa;

  - w zakresie windykacji przez czas trwania postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia a w przypadku postępowań egzekucyjnych - do czasu zaspokojenia roszczeń w tym postępowaniu;

  - w przypadku, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony cel administratora do czasu wniesienia sprzeciwu bądź czasu upływu terminów wskazanych powyżej;

  - w przypadku, gdzie podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych do czasu cofnięcia zgody.

 11. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie art. 45 lub art. 46 RODO, bądź gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wskazanych w art. 49 ust. 1 RODO. W szczególności dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie standardowych klauzul umownych oraz Republiki Argentyńskiej (wobec tego kraju Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych). Informację na temat zastosowanych zabezpieczeń w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego oraz kopię przekazanych danych można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem e-mail inspektora ochrony danych.

 12. Intive nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Appendix 3 to “Recommedations Programme” Terms and Conditions

Information regarding the processing of Personal Data 

According to the art. 13 and art. 14 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) 95/46 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), we inform, that:

 1. The controller of your personal data is intive GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce, ul. 1 sierpnia 8, 02-134 Warszawa;
 2. In matters related to the processing of personal data, please contact the Data Protection Officer (DPO)at the address of the registered office or by e-mail: dpo@intive.com;
 3. The legal bases for the processing of the personal data are:
  1. art. 6 (1) (a) GDPR regarding the consent for the processing of personal data for the purpose of participation in the Recommedations Programme;
  2. art. 6 (1) (b) GDPR - processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract – for the purpose of participation in recruitment of the Candidate for the position in intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
  3. art. 6 (1) (b) GDPR within the scope of the contract performance to which Recommender is party;
  4. art. 6 (1) (f) of GDPR where the legitimate interest of the controller is: the opportunity to assert rights and defend against claims; transmitting personal data within the corporate group for internal administrative purposes (intive GmbH, iNTENCE automotive electronics GmbH, intive Ltd, intive inc. intive SAU);
 4. Personal data can be transmitted to external entities that support the controller, in particular:
  1. entities operating postal or courier services;
  2. governmental authorities or other authorities on the basis of applicable law;
  3. entities providing Intive with legal services, consultancy services, entities from the corporate group (intive GmbH, iNTENCE automotive electronics GmbH, intive Ltd, intive inc. intive SAU);
 5. Data subjects due to the GDPR regulations have the right to:

  - access to their personal data,

  - right to rectification the personal data,

  - right to erasure the personal data,

  - right to restriction of processing the personal data,

  - right to data portability,

  - right to object;

 6. Where the legal basis for the processing is consent, it may be withdrawn at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal.
 7. Data subjects due to the GDPR regulations is entitled to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, if in his opinion the processing of the personal data violates the provisions of the GDPR;
 8. Regarding to the Candidates' data, the controller collects following data:

  - name, surname, telephone number, e-mail address, Resume;

 9. The Candidates’ personal data originate from the Recommender. Hereby, the Recommender undertakes to provide this information obligation to the persons whose data has been transferred;
 10. Providing of personal data is necessary for the performance of the contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
 11. Personal data will be processed:

  - for the duration of the cooperation within the contract and after its completion for the duration of possible claims;

  - billing documents related to the transaction will be stored for 5 years counting from the end of the calendar year in which the tax payment deadline has passed;

  - for the duration of the proceedings in the scope of debt collection and after its completion until its final termination; in the case of enforcement proceedings pending the satisfaction of claims in this proceeding;

  - in case where the basis for the processing of personal data is the legitimate interest pursued by the controller until the objection or the time of expiry of the deadlines indicated above;

  - until the withdrawal of consent for data processing.

 12. Personal data may be transferred to third countries pursuant to Article 45, art. 46 of the GDPR, art. 49 par. 1 RODO. In particular data may be transferred to the United States of America based on standard contractual clauses and to the Republic of Argentina (according to the decision of European Commission this third country ensures an adequate level of protection). Information about the appropriate or suitable safeguards and a copy of the transferred data can be obtained at the above-mentioned e-mail address of the data protection officer.
 13. Personal data will not be used for automated decision making, including profiling, which is described in art 22(1,4) GDPR.